تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant

تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant مقدمه : اگر دوربین شما کار نمی کند یا لکه های دائمی یا لکه های رنگی در عکس های شما وجود داشته باشد، ممکن است لنز دوربین شما خراب شده باشد. با پیروی از این مراحل، آن را جایگزین کنید. این راهنما به شما چگونگی تعویض لنز دوربین را نشان خواهد داد . مراحل تعمیر لنز دوربین Samsung Galaxy S Vibrant به شرح زیر میباشد :